Bảng giá dịch vụ tổng đài điện thoại cố định FPT

STT Dịch vụ Số lượng Đơn giá Tổng Ghi chú

1.1

Phí khởi tạo đầu số cố định <mã vùng tỉnh> 730 XXXXX 1 400,000                400,000 Đăng ký mới, trả một lần duy nhất.

 

1.2

Phí khởi tạo đầu số 1900 XXXX 1 1,500,000             1,500,000
1.3 Phí khởi tạo đầu số 1800 XXXX 1 1,500,000             1,500,000

1.4 Phí số đẹp 1 (Nếu có)

1.5

Phí khởi tạo tổng đài Oncall 1 (Khảo sát)                         –   Chỉ phát sinh chi phí khi hỗ trợ trực tiếp (thiết bị cứng).

Miễn phí khi triển khai online.

1.6 Phí lắp đặt 1 (Khảo sát)                         –  

1.7

Tổng đài ảo Oncall Mini (5 nhánh) 12 250,000             3,000,000

Trả trước 12 tháng áp dụng chương trình khuyến mãi (nếu có) vào các thời điểm kí mới, renew.

1.8

Tổng đài ảo Oncall 1 (10 nhánh) 12 490,000             5,880,000

1.9

Tổng đài ảo Oncall 2 (20 nhánh) 12 790,000             9,480,000

1.10

Tổng đài ảo Oncall 3 (50 nhánh) 12 1,690,000           20,280,000

1.11 Tổng đài ảo Oncall 4 (100 nhánh) 12 2,490,000           29,880,000

1.12 Tổng đài ảo Oncall 5 (trên 100 nhánh) 12 (Khảo sát)

Khảo sát và báo giá chi tiết theo số lượng nhánh đặt hàng.

Chi phí đầu tư thiết bị (mua thêm, nếu có)
STT Thiết bị Số lượng Đơn giá Tổng Ghi chú
2.1 Điện thoại IP Phone Yealink T19 E2 1 850,000                850,000 Bảo hành 12 tháng.
Chi phí duy trì (hàng tháng)
STT Nội dung Số lượng Đơn giá Tổng Ghi chú

3.1

Phí duy trì số đt cố định <mã vùng tỉnh> 730 XXXXX 1 20,000                  20,000 1 đầu số/tháng

3.2

Phí duy trì đầu số 1900 XXXX 1 400,000                400,000

1 đầu số/tháng

3.3 Phí duy trì đầu số 1800 XXXX 1 400,000                400,000

1 đầu số/tháng

IV. Cước phát sinh hàng tháng
STT Nội dung Cách tính Đơn giá

4.1

Cước đầu số cố định <mã vùng tỉnh> 730 XXXXX Block 6 + 1 giây – Gọi nội bộ: Miễn phí

– Gọi số cố định cùng mã vùng (cùng tỉnh): 200 đ/phút

– Gọi cố định khác mã vùng (khác tỉnh: 763,8 đ/phút

– Gọi số di động: 970 đ/phút

4.2 Cước đầu số 1900 XXXX Block 1 + 1 phút – Khách hàng chọn mức cước khi đăng ký đầu số.

– Người gọi vào trả cước.

– Hàng tháng FPT đối soát và chiết khấu lại khách hàng (sở hữu đầu số) theo khung chiết khấu của mức cước của đầu số.

4.3 Cước 1800 XXXX Block 1 + 1 phút

– Cố định gọi vào: 545,5 đ/phút

– Di động gọi vào 850 đ/phút

– Khách hàng (sở hữu đầu số) trả cước cho người gọi vào – Tức người gọi vào được miễn cước.